Số 09, ngõ Lê Trực, đường Trần Phú, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái 0912.345.678/ybc.edu.vn
Trường Cao đẳng Yên Bái
Yen Bai College
Phòng Đào tạo, khảo thí và nghiên cứu khoa học
04/10/2022 08:12
201 lượt xem

Phòng Đào tạo, Khảo thí và NCKH là Phòng chức năng được thành lập và bắt đầu hoạt động từ ngày 01/7/2022 theo Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Yên Bái và Quyết định số 481/QĐ-CĐYB ngày 30/9/2022 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Yên Bái.

Hiện nay, Phòng Đào tạo, Khảo thí và NCKH có 08 giảng viên (01 Trưởng phòng, 01 phó trưởng khoa và 07 giảng viên). Trong đó:

- Nam: 03 đ/c, Nữ: 06 đ/c.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 08; Đại học: 01

- Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 và tầng 2 - Khu Hiệu bộ, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Yên Bái.

- SĐT: 02163.854.710

1. Vị trí, chức năng

Phòng Đào tạo - Khảo thí và Nghiên cứu khoa học (gọi tắt là Phòng Đào tạo) là đơn vị phòng chức năng, trực thuộc Trường Cao đẳng Yên Bái. Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng việc định hướng chiến lược phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp của tỉnh, của đất nước và hội nhập quốc tế; quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng, liên kết đào tạo, các loại hình đào tạo theo đúng quy định của pháp luật; quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động thương binh và xã hội.          

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Công tác tuyển sinh: Tham mưu cho Hiệu trưởng trường ban hành các văn bản, quy định, quy chế trong công tác tuyển sinh. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng đề án tuyển sinh hàng năm. Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, truyền thông tuyển sinh của Nhà trường.

- Công tác tổ chức và quản lý đào tạo: Tham mưu, phối hợp với các đơn vị xây dựng chiến lược đào tạo, các quy chế, quy định của Trường về quản lý đào tạo. Quản lý toàn bộ kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình, kế hoạch học tập, nội dung các học phần, môn học của tất cả các ngành/ nghề đào tạo. Quản lý và giám sát hoạt động đào tạo qua việc thực hiện các nội quy, quy chế, lịch giảng dạy, thời khoá biểu của các đơn vị và cá nhân theo nội dung chương trình đào tạo đã được duyệt.

- Công tác liên kết đào tạo: Chủ trì tham mưu thực hiện công tác liên kết đào tạo đáp ứng tối đa nhu cầu của người học, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất của Nhà trường. Phối họp quản lý và tổ chức hoạt động liên kết tuyển sinh, tổ chức đảo tạo các trình độ với đơn vị liên kết trong cả nước theo đúng quy định hiện hành.

- Công tác Khảo thí và bảo đảm chất lượng: Tham mưu trình Hiệu trưởng ký duyệt, ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tham mưu xây dựng và tổ chức vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng trong toàn trường.

- Công tác Nghiên cứu khoa học: Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các chương trình kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và hằng năm về hoạt động khoa học. Tham mưu cho lãnh đạo trường ban hành các văn bản và triển khai tổ chức về phương hướng, chủ trương, các quy định, quy chế về công tác quản lý nghiên cứu khoa học công nghệ của Nhà trường;

- Các nhiệm vụ khác

- Quản lý tài sản của phòng theo quy định hiện hành;

- Quản lý giảng viên, giáo viên, viên chức thuộc phòng theo phân công của Hiệu trưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

DANH SÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO, KHẢO THÍ VÀ NCKH

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ths Trịnh Thế Dũng

Trưởng phòng

2

Ths Vũ Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng

3

Ths Lê Thị Hồng Nhung

Phó Trưởng phòng

4

Ths Hà Thị Minh Hạnh

Chuyên viên

5

Ths Đoàn Thị Giang Thanh

Chuyên viên

6

Ths Phạm Thị Lan

Chuyên viên

7

Ths Phạm Văn Trường

Chuyên viên

8

Ths Lương Đức Tâm

Chuyên viên