Số 09, ngõ Lê Trực, đường Trần Phú, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái 0912.345.678/ybc.edu.vn
Trường Cao đẳng Yên Bái
Yen Bai College
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Yên Bái

 

BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Đình Thắng

Quản lý chung

F Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn ca Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật.

F Phụ trách công tác tổ chức& cán bộ; công tác tài chính của Trường;

F Trực tiếp chỉ đạo: Công tác xây dựng văn bản nội quy, quy chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của Trường; đối ngoại và hợp tác quốc tế; Quân sự quốc phòng; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

F Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Phòng Hành chính - Quản trị, Trung tâm THBD&TCSK

F Sinh hoạt tại Phòng Hành chính - Quản trị.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sỹ Đỗ Thị Thanh Thuỷ

Phụ trách quản lý

F Phụ trách một số lĩnh vực: Công tác tuyển sinh, trực tiếp làm trưởng ban tuyển sinh của Trường; công tác đào tạo lại, bồi dưỡng, liên kết đào tạo; trưởng ban tổ chức ngày lễ lớn; phụ trách công tác thanh niên và học sinh sinh viên; công tác truyền thông, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Website, trang Fanpage Cao Đẳng Yên Bái;

F  Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại ngữ -Tin học; Sinh hoạt tại Khoa Ngoại ngữ -Tin học;

 F Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sỹ Nguyễn Thị Sen

Phụ trách quản lý

F Chủ tịch Hội đồng Trường

F Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học; công tác liên kết thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT; Hội cựu giáo chức.

F Chỉ đạo hoạt động của Trường mầm non thực hành chất lượng cao; theo dõi và chỉ đạo hoạt động của phòng Chính trị - Công tác HSSV; sinh hoạt tại Phòng Chính trị - Công tác HSSV;

F Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ths. Bác sĩ CKI Nguyễn Tuấn Ngọc

Phụ trách quản lý

 F Phụ trách công tác quản lý chất lượng đào tạo, khảo thí và kiểm định chất lượng.

 F Phụ trách Khoa Y – Dược.

 F Chỉ đạo hoạt động của Phòng Đào tạo, khảo thí và NCKH; sinh hoạt tại Phòng Đào tạo, Khảo thí và nghiên cứu khoa học.

 F Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tiến sỹ Nguyễn Sinh Phúc

Phụ trách quản lý

F Phụ trách công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, liên kết các ngành thuộc khối du lịch, nghệ thuật.

F Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Khoa Nghệ thuật, Khoa Văn hóa - Du lịch; sinh hoạt tại Khoa Nghệ thuật và Khoa Văn hóa – Du lịch

F Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sỹ Bạch Anh Tuấn

Phụ trách quản lý

 F Phó chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng.

 F Chủ tịch Công đoàn, phụ trách Hội Khuyến học và các chi hội nghề nghiệp (Chi hội Thầy thuốc trẻ, Chi hội Giáo viên điều dưỡng, Chi hội Y - Dược học…); Hội chữ thập đỏ.

 F Phụ trách công tác chuyển đổi số của Trường

 F Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Khoa Khoa học cơ bản; sinh hoạt tại Khoa Khoa học cơ bản;

 F Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN GIÁM HIỆU

 

Tổ chức xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

Trình UBND Tỉnh duyệt văn bản kế hoạch dài hạn và hàng năm của trường, trình duyệt dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được UBND Tỉnh và Sở Tài chính phê duyệt. Quản lý tài chính, tài sản thiết bị; quyết định sử dụng các nguồn vốn vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển Nhà trường.

Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà trường

Quản lý toàn diện giảng viên, cán bộ, nhân viên và học sinh  sinh viên. Quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ trưởng khoa, trưởng phòng hoặc tương đương trở xuống. Thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền trong tuyển dụng giảng viên, cán bộ, nhân viên và ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Pháp luật.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản quy định tại điều lệ trường Cao đẳng và các quy định của Nhà nước về lao động – tiền lương, tiền công, học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, các chế độ chính sách đối với giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học của trường.

Quyết định mức chi phí quản lý, nghiệp vụ trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng theo nội dung và hiệu quả công việc quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng. 

Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng bộ trong nhà trường. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng và đoàn thể như: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTNCSHCM), Hội sinh viên…trong các hoạt động của Nhà trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.